Tarot – Tutkimusmatka Itseen: Kabbala

Tarotin perustana on kabbalaksi kutsuttu muinainen salainen perimätieto, joka on kulkenut läpi vuosituhansien eri uskonnollisten järjestelmien osana ja niiden piilotettuna, salaisena oppina. Kabbala itsessään merkitsee ”suullista perimätietoa”, siis sellaista tietoa, joka on kulkenut suvuissa sekä uskontojen oppineiden ja nk. vihittyjen – uskontojen sisäisiin salaisuuksiin ja mysteereihin omistautuneiden yksilöiden – parissa läpi vuosituhansien. Kabbalan alkuperää, nk. proto-kabbalaa, on jäljitetty menestyksellisesti aina Mesopotamiaan ja sen uskonnollisiin järjestelmiin asti, ja on epäilyjä sen olleen käytössä jo megaliittisellä kivikaudella.

Kabbala ja tiede, tieto maailmasta, ihmisestä ja näiden molempien yhteisestä olemuksesta on kulkenut aina käsi kädessä, ja tämän vuoksi sitä onkin perusteltua kutsua myös nykytieteen esi-isäksi ja ytimeksi. Muinaisille ihmisille, ennen kuin nykytieteen ja uskonnon välinen maailmankuvallinen kuilu oli päässyt syntymään – mikä muuten, sivumennen sanoen, on todennäköisesti pohjimmiltaan vain näennäinen ja johtuu ”kielten sekaannuksesta Baabelin tornissa” l. ihmismielessä – oli täysin normaalia ja itsestänselvääkin, että kaikki luonnonlait ja -ilmiöt olivat Jumalan tai Jumalten ilmaisua ja työtä. Tämän integraalisen maailmankuvan johdosta tieteellä ja uskonnolla oli yhteinen kieli, minkä pohjana oli yhteinen maailmankuva, kosmologia ja metafysiikka. Tähän ihmis-, maailmankuvaan ja kosmologiaan perustuu myös Tarot. Lukuisten kuuluisten tiedemiesten ja keksijöiden tiedetään harrastaneen nk. salattuja tieteitä aina hermeettisistä traditioista alkemiaan, joihin kabbala kuuluu myös olennaisesti, ja näiden tiedemiesten tiedetään myös saaneen näistä ”epävirallisista” tutkimusaloista väkevää valaistusta omaankin erikoisalaansa – oli kyse sitten lääketieteestä, astronomiasta tai fysiikasta.

Kabbalan teorian ja käytännön keskiössä on nk. Elämänpuu, jota kuvataan yleensä joko yksinkertaisemman tai monimutkaisemman diagrammin muodossa riippuen siitä, mitä osa-aluetta tai ulottuvuutta aiheesta pyritään diagrammilla kulloinkin havainnollistamaan. Elämänpuun perusrakenne on kuitenkin muuttumaton, aivan kuten ikuiset luonnonlait. Elämänpuu jakautuu 10 eri oksaan tai sefiraan, jotka kuvaavat eri puolia nk. ’alkuperäisestä ihmisestä’, joka tunnetaan heprealaisessa kabbalassa nimellä Adam Kadmon.

Elämänpuun rakenteen pohjalla on kyse siis eräänlaisesta arkkityyppisestä ihmisestä, minkä pohjalta myös sellainen raamatullinen sanonta kuin ”Ihminen on Jumalan kuva” aukeaa aivan eri tavalla kuin mitä se monesti käsitetään. Hermeettisen opin mukaan ihmisen ja kosmoksen välillä on olemassa nk. vastaavuus, minkä myötä elämänpuu on ihmisen arkkityyppisen mallin myötä samalla myös kartta maailmankaikkeudesta tai Jumalasta. Yksinkertaistetusti sanoen, Elämänpuu sefiroineen on siis ikään kuin kaaviomuotoon laadittu kuvaus ”Jumalan eri ominaisuuksista” ja siitä, kuinka nämä heijastuvat ja ilmenevät ihmisen psyyken ja ruumiin eri tasoilla aina syvimmistä ja korkeimmista tietoisuuden ulottuvuuksista karkeimpaan fyysiseen kehoon saakka.

Kaikissa maailman uskonnollisissa traditioissa puhutaan eri nimillä tästä samaisesta puusta, ja sitä on kuvattu uskonnollisissa teksteissä hyvinkin seikkaperäisesti. Raamatullinen tulkinta puhuu Hyvän ja Pahan Tiedon puusta, joka oli paratiisin keskellä, ja josta Luoja-Jumala (Jehova tai Jahve) kielsi ihmistä syömästä sillä uhalla, että tämä karkotettaisiin paratiisista. Kuten useimmat hiemankaan uskonnollisiin teksteihin perehtyneistä tietävät, paratiisin käärme sai kuitenkin houkuteltua ihmisen syömään tästä puusta, ja tämä johti ihmisen (ja maailman) ’syntiinlankeemukseen’.

Menemättä sen tarkemmin tämän myytin tai perimätiedon tulkintaan, saman kaltaisia olemassaolon tai maailmakaikkeuden keskustassa olevan elämänpuun myyttejä erilaisine sovellutuksineen ja vivahteineen löytyy myös lukuisusta muista muinaisista kirjoituksista. Intialaiset tekstit puhuvat Banian -puusta; kotoisesta Kalevalastamme löytyy Iso Tammi; pohjoismainen, Germaaninen ja skandinaavinen myytti kertoo mm. Yggdrasil -nimisestä Saarnesta (tai Tammesta), ja löytyypä mm. Buddhankin valaistumiskertomuksesta puu, jonka juurelle hän istuutui eikä poistunut ennen kuin oli löytänyt valaistuksen.

Viime aikoina on tehty myös erittäin syvällisiä vertailevia tutkimuksia siitä, että itämaiden jooga-järjestelmien tuntema nk. chakra-järjestelmä, joka kuvaa ihmisessä ja etenkin hänen selkärankansa hermostossa kulkevissa poimuissa kulkevia ”pyhiä energioita”, vastaisi tätä elämänpuun rakennetta. DNA -rihmaston rakenteen on puolestaan senkin sanottu vastaavan omalla tasollaan samaa asiaa. Kaikkien näiden eri myyttien ja kertomusten taustalla voimme kuitenkin selvästi erottaa yhteisen punaisen langan, jossa Puu näyttelee olennaista ja keskeistä osaa, eikä ole kovin kauaksi haettua tulkita, että niissä puhutaan omalla tavallaan samasta asiasta – suuresta kosmisesta Elämästä ja olemassaolon syvyysulottuvuudesta, mikä on kaiken ilmenneen elämän taustalla ja ytimessä.

Myös skandinaavisella riimukielellä ja sen käyttämillä kosmologisilla malleilla, kuin myöskin shamanististen kulttuurien kosmologisilla malleilla on hyvin selkeitä yhteyksiä – ja yhtäläisyyksiä – kabbalistisen elämänpuun rakenteen kanssa, ja aiheesta on tehty jonkin verran suhteellisen hyvin onnistunutta vertailuakin. Näistä voitaneen mainita ainakin ruotsalaisen Thomas Karlssonin riimuteos ”Uthark – Nightside of the Runes”, jossa kabbalistisen elämänpuun ja riimujen sekä skandinaavisen elämänpuun malleja on vertailtu toisiinsa erittäin ansiokkaasti, sekä Edred Thorssonin riimumystiikkaa ja Tarot-järjestelmää vertaileva teos ”Futhark – A Handbook of Rune Magic”. Kriitikot tietysti ovat hyökänneet tällaista vertailevaa tulkintaa vastaan ja kutsuneet sitä mm. ”new age-höpönlöpöksi”. Ei ole kuitenkaan koiraa karvoihin katsominen, vaan on parempi tutkia asiaa syvemmin omakohtaisesti ennen arvionsa antamista ja tuomioiden jakelua.

Tämä on aikomuksemme myös tässä teoksessa. Tosiasia on kuitenkin se, että molemmista järjestelmistä löytyy runsaasti yhtymäkohtia, ja sekä Tarot-järjestelmä, kabbala että riimumytologia ovat omanlaisiaan arkaaisia kosmologisia mallinnoksia. Voisi siis myös kuvitella, että samat yleismaailmalliset arkkityypit ja symbolit löytyvät molempien pohjalta, ja että yhtymäkohtia on tätä kautta mahdollista osoittaa. Tähänkin aiheeseen tulemme vielä palaamaan ainakin vertailudiagrammien muodossa, ja jää lukijan intuition ja arvioiden varaan tehdä omat johtopäätöksensä aiheen todenperäisyydestä.

ELÄMÄNPUUN RAKENNE

Jotta ymmärtäisimme aiheen laajuuden ja syvällisyyden hieman paremmin, on meidän raotettava salaverhoa ja tutkittava kabbalistista elämänpuuta hieman tarkemmin. Varsinaisen Elämänpuun rakenne jakautuu viiteen eri tasoon, joita kuvataan traditionaalisen maailman elementtinelinäisyysopin avulla, ja joita kyseiset elämänpuun osa-alueet vastaavat. Sefiroita on yhteensä 10, minkä lisäksi on olemassa vielä järjestysnumeroltaan 11., pseudo-sefiraksi kutsuttu Daath, mikä saattaa olla itse asiassa tietyllä tapaa ”tärkein” sefiroista, ainakin mitä tulee ihmisyksilön henkiseen kehitykseen ja maailmankaikkeuden ”ulosvalautumiseen”. Sefiroiden voidaan nähdä vastaavan myös Vanhan Testamentin 10. käskyä, järjestyksessään ylhäältä alas, ja näille on luonnollisesti olemassa aivan omat tulkintansa ”normaalien”, hyvin suoraviivaisten ja selkeiden moraaliohjeiden lisäksi. Korkeinta sefiraa, nk. kruunua (hepreaksi Kether) vastaa ”viides elementti”, eetteri tai akasha, jonka sanotaan olevan muiden neljän elementin lähde ja ydinolemus ja sisältävän ne itsessään (manas). Tämä Yechidah -nimellä kuvattu korkeasti henkinen yliajallinen maailma, on myöskin arkkityyppisen, alkuperäisen, nk. Taivaallisen Ihmisen tai Adam-Kadmonin taso.

Elämänpuun tasot ja niiden vastaavuudet

Hepreankielinen nimi Olemassaolon Taso/Maailma Elementti Sefira

Yechidah Henkis-älyllinen maailma Kvintessenssi (Akasha) Kether

Atziluth Arkkityyppinen maailma Tuli Chokmah

Briah Luomisen maailma Vesi Binah

Yetzirah Muotojen maailma Ilma 5-9

Assiah Aineellinen maailma Maa Malkuth

Sefiroiden itsensä ulkopuolella tai yläpuolella (ontologisesti ja hierarkkisesti ajatellen) on Ain -Sophin maailma, kolme ilmenemättömän maailmankaikkeuden piiriä, joista ilmennyt maailmankaikkeus on tradition mukaan sefiroiden välityksellä luotu tai astunut esiin; traditio puhuu nk. emanaatiosta, joka tarkoittaa tarkalleen ottaen ulosvalautumista. Nämä ”ilmentymättömät piirit” ovat hierarkkisessa järjestyksessä nimeltään seuraavat:

1. Ain Soph Aur – Rajaton Valo

2. Ain Soph – Rajattomuus

3. Ain – Tyhjyys

Emanaatioteoriaa voisimme jossain määrin verrata esim. alkuräjähdysteoriaan, lisäämällä siihen vielä sen, että emanaatio tapahtuu korkeammilla tasoillaan jo ennen aineellista ja ajallista maailmankaikkeutta, sekä vielä olennaisimmin, jatkuvasti tämän ytimessä. Elämänpuun sefiroiden luominen tapahtuu siis yhtä aikaa sekä ajassa että ajan yläpuolella, mikä vahvistaa ja tukee omalta osaltaan traditionaalista oppia Jumalan yhtäaikaa sekä transsendentista että immanentista luonteesta, vetäisten maton alta sekä Deismiltä (mikä kieltää Jumalan immanenssin ja nk. suoran luomisen) että naturalismilta ja panteismilta (jotka kieltävät puolestaan transsendenssin), ja on osoituksena Jumaluuden absoluuttisesta, kaikkialla olevasta luonteesta. Tässä mielessä kabbalan teoriat ja emanaatio-oppi lähenee merkittävällä tavalla mm. kvanttifysiikan ja säieteorian hahmotteleman kymmenulottuvaisen universumin viimeisimpiä löydöksiä. Kuten jo mainittua, lukuisat historialliset tiedemiehet ovat tutkineet ja kehitelleet teorioitaan mm. kabbalan esittämien tietojen ja teorioiden valossa.

Neljä elementaalista maailmaa voidaan kuvata myös nimellä IHVH, jonka tulkinta ei suinkaan rajoitu ainoastaan juutalaisen vihaisen ja hämärän heimojumalan Jahven nimeen, vaan se kuvastaa näistä neljästä maailmankaikkeudesta löytyvien elementtien ytimellistä kokoonpanoa. Nämä taas vastaavat alkemistista kirjainjonoa INRI, joka ei suinkaan tässä yhteydessä merkitse perinteisen kerronnan Jeesuksen ristin yläpuolelle kirjoitettua lausahdusta, vaan tässä yhteydessä sanonta merkitsee ”Igne Natura Renovatur Integra”, mikä taas suomeksi sanottuna on yhtä kuin ”Tulen Kautta Luonto Uudistuu (tai: Puhdistuu)”. Kyse on ”Pyhän Neljän” toiminnasta, swastikalla symboloidusta aurinkovoimasta, mikä on ”Kuluttava Tuli”, joka pyöriessään ja tietoisuutta käärmeen lailla ylöspäin kuljettaessaan puhdistaa viimein koko ihmisluonnon ja tajunnan ymmärtämään itse Jumalan, tullen näin Jumalaan yhtyessään itsekin jumalalliseksi.

ELÄMÄNPUUN PILARIT

Elämänpuu jakautuu vertikaalisessa mielessä kolmeen eri pilariin, joita kutsutaan seuraavilla nimityksillä:

1. Vasen pilari: Ankaruus (Severity)

2. Keskipilari: Harmonia, Tasapaino (Middle Pillar, Pillar of Balance)

3. Oikea pilari: Armo (Mercy)

Vasenta ja Oikeaa pilaria voisimme kutsua tietyllä tavoin, kun ymmärrämme asian symbolisella ja arkkityyppisellä tavalla, Jumalan vasemmaksi ja oikeaksi kädeksi, keskipilarin ollessa Jumalan ”ruumis”. Vasemman pilarin toinen nimi on Jachim, oikean toinen nimitus on Boaz; tätä siis kuvaavat nämä lähinnä vapaamuurariuden perinteistä tutut kabbalistiset nimet. Kyse on ikään kuin vastakkaisista polariteeteista, jotka toimivat kuin luomisen ja tuhoamisen virrat, muodostaen keskelleen sopusoinnun.

Keskipilaria voisikin kutsua jollain tapaa Harmonian Pilariksi. Sama rakenne toistuu analogian lain mukaisesti myös ihmisessä, ja keskipilarin yhteydestä selkärankaan on olemassa monia viitteitä – muistakaamme jo mainitut jooga-järjestelmien chakra-vastaavuudet.

Taulukko 6. Elämänpuun pilarien vastaavuudet

Vasen pilari Keskipilari Oikea pilari

Ankaruus (Severity) / Tietoisuus/Harmonia / Armo (Mercy)

Feminiini / Molemmat / Maskuliininen

Passiivinen / Molemmat / Aktiivinen

Aineellinen / Molemmat / Henkinen

”Vanhan kommentaarin” nimellä kulkeva salatieteellinen ja kabbalistinen viisauden kirja kertoo seuraavaa: ”Oppilas tarttukoon tiukasti Viisauden Käärmeen häntään, ja käsitettyään sen ryhdikkäästi, seuratkoon sitä Viisauden Hallien syvimpään keskukseen.” Tämä sitaatti kertoo kaikessa yksinkertaisuudessaan ja lyhykäisyydessään koko Suuren Työn tarkoituksen ja tavoitteen: Jumalallisen luomistyön täydentämisen elämänpuun pilarien ja keskusten läpi aina Chokmahiin – jonka nimi on Viisaus – saakka ja edemmäs, yhdessä sen Viisauden Käärmeen voiman avulla, joka on Kundalini, Käärmeen ihmiseen puhaltama Viisaus – Luomisen ja Tuhoamisen Kuluttava Tuli.

ELÄMÄNPUU, SEFIRAT JA TAROT

Millä tavoin Elämänpuu, sefirat ja Tarot ovat sitten suoraan toisiinsa liitoksissa? Ohessa olevasta elämänpuun diagrammista, mihin on merkitty Tarotin Ison Arcanan korttien paikat elämänpuun 32. polulla voimme nähdä, mihin sefiraan ja asiaan kukin mysteeri liittyy. Tämän lisäksi diagrammiin on kuvattu myös kuhunkin hovikorttiin liitetty sefira. Ison Arcanan kortteja on tunnetusti 22, ja polkujen kuvaukset alkavatkin Tarot -korteissa 11. polusta, mikä on Avain 0:n l. Houkan polku.

Äkkiseltään saattaa herätä kysymys, että mihin loput 10 polkua sitten ovat unohtuneet? Vastaus tähän löytyy jälleen kuviosta, ja loput kymmenen polkua ovatkin itse sefirat. Näihin puolestaan liittyy kaikki Pienen Arcanan l. pienten mysteerien kortit, joita on 10 kutakin neljää elementtiä kohti, ja jotka sijoittuvat elementistä riippumatta järjestysnumeronsa mukaan aina kuhunkin kymmenestä sefirasta.

Tästä seuraa luonnollisesti, että jokaisella pienten salaisuuksien kymmenestä kortista on jotain tekemistä kyseisen sefiran kanssa, riippuen aina kunkin elementin heijastamasta olemassaolon tasosta. Ässät kuvastavat siis aina jotain Kruunu -sefiraan liitettyä ominaisuutta oman elementtivastaavuutensa mukaisesti, kahdeksikot liittyvät Loisto -sefiraan liittyvää tietoa, ja niin edelleen, kukin omalla paikallaan.

Yllä oleva selonteko vaatinee lyhyen kuvauksen siitä, mitä kukin elementti vastaa. Jokainen elementti kuvaa jotain (aineellisen) maailmankaikkeuden ja ihmisen rakenteeseen liitettyä osapuolta seuraavan kaavion mukaisesti:

Pienen Arcanan korttien vastaavuudet

Symboli Elementti Prinsiippi Taso/a maailma

Sauvat : Tuli / Elinvoima / tahto / Atziluth

Miekat: Ilma / Järki / äly / Yetzirah

Maljat: Vesi / Tunteet / emootiot / Briah

Lantit: Maa / Aine / ruumis / Assiah

Tarkalleen ottaen meidän tuleekin puhua kabbalistisen Elämänpuun yhteydessä elämänpuista, sillä kokonaisuudessaan elämänpuu koostuu neljästä eri puusta, jotka sisältävät kaikki kymmenen sefiraa – tai toisin sanoen, jokainen sefira pitää sisällään jokaisen neljä tasoa ja ulottuvuutta elementtivastaavuuksiensa mukaisesti. Tästä seuraa se, että kun tiedämme jokaisen elementin vastaavuuden kuhunkin tasoon, ymmäryksemme Tarotin pienten salaisuuksien korttien symbolien välittämät tiedot ja niihin liitetyt ominaisuudet avautuvat meille huomattavan paljon paremmin. Opimme siis lukemaan sekä elämänpuuta että eri kortteja paremmin – ja näin ollen itsetuntemuksemme kasvaa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: